NIP: 534-137-32-94
REGON: 012778552
tel./fax: +48 22 730 12 15
biuro@kompak.biz
Kozerki, ul. Wenus 1
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Animacja flash
Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), wypełniając obowiązki informacyjne administratora danych osobowych, dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą, niniejszym informujemy Państwa, że:

Administratorem danych jest PIOTR SZCZYPEK KOMPAK z siedzibą w Kozerkach przy ulicy Wenus 1, z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: piotr@kompak.biz lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KOMPAK PIOTR SZCZYPEK (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KOMPAK PIOTR SZCZYPEK (art. 6 ust. 1 f RODO):

 
W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
  • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
  • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
  • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora
  • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.
Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
 
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepisy prawa.
 
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.
 
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora na adres piotr@kompak.biz lub osobiście w siedzibie PIOTR SZCZYPEK KOMPAK w Kozerkach przy ulicy Wenus 1 . Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.